Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Maurice Nguyễn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Rosie Ngô

Tổng giám đốc

Đào Nguyễn

Thành viên Hội đồng quản trị

Marco Civardi

Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc Trịnh

Thành viên Hội đồng quản trị

Huỳnh Bửu Trân

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN ĐIỀU HÀNH

Huỳnh Bửu Trân

Giám đốc điều hành

Michael Trần

Giám đốc xây dựng

Đinh Thanh Phương

Giám đốc phát triển kinh doanh