Dịch Vụ Bổ Trợ

THỦ TỤC SAU ĐẦU TƯ

  • Hỗ trợ thông tin về thuế, kế toán.
  • Giấy phép phòng cháy, chữa cháy
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường (EEP)
  • Báo cáo tác động môi trường (EIA)
  • Đăng ký quy chế công ty
  • Đăng ký công đoàn
  • Đăng ký bảo hiểm xã hội
  • Giấy phép lao động, visa lao động
  • Đăng ký bảo hiểm lao động